Piesakiet vizīti


1. Dāvanu kartes vispārējie noteikumi
1.1. Veselības un skaistuma centra ADORIA (turpmāk Adoria), dāvanu karti var iegādāties e-veikalā un Adoria klientu apkalpošanas centrā klātienē;
1.2. Dāvanu karti var iegādāties par brīvi izvēlētu summu, minimālā summa ir 5,00 eiro;
1.3. Ja izvēlētā pakalpojuma cena pārsniedz dāvanu kartes vērtību, dāvanu kartes īpašnieks piemaksā starpību;
1.4. Ja pirkuma summa ir mazāka par dāvanu kartes vērtību, starpība netiek atmaksāta;
1.5. Dāvanu karte netiek mainīta pret naudu;
1.6. Dāvanu kartes derīguma termiņš ir 6 mēneši no iegādes datuma;
1.7. Kartes, kam pārsniegts derīguma termiņš, netiek pieņemtas un tiek anulētas;
1.8. Ja karte ir bojāta vai pazaudēta, jauna karte netiek izsniegta, kā arī nauda netiek atmaksāta;
1.9. Dāvanu kartes jebkāda veida pavairošana ir aizliegta.
1.10. Dāvanu karte ir maksāšanas līdzeklis, lūdzam to, maksājot par pakalpojumu, iesniegt Adoria klientu apkalpošanas centrā.
1.11. Ja radušies jautājumi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz adoria@adoria.lv vai zvaniet +371 67315000, 26378620


2. Dāvanu kartes iegādes kārtība
2.1. Dāvanu karti var iegādāties elektroniskajā iepirkšanās sistēmā: https://www.adoria.lv/e-pakalpojumi/
2.2. Lai iegādātos dāvanu karti, pasūtītājs aizpilda pasūtījuma anketu un samaksā izvēlēto dāvanu kartes vērtības summu caur izvēlētās bankas elektronisko maksāšanas sistēmu.
2.3. Pircējam tiek paziņots par iegādāto dāvanu karti uz pasūtījuma anketā norādīto e-pasta adresi.


3. Noteikumu stāšanās spēkā
3.1. Līgums stājas spēkā pēc pogas „ES PIEKRĪTU NOTEIKUMIEM“ nospiešanas.


4. Dāvanu kartes piegāde
4.1. Dāvanu karte tiek nosūtīta elektroniskā formātā (.pdf) uz pircēja anketā norādīto elektroniskā pasta adresi 1 (vienas) darba dienas laikā.


5. Dāvanu kartes izmantošana un derīgums
5.1. Dāvanu karte derīga 6 (sešus) mēnešus no tās izdošanas datuma. Ja dāvanu karte norādītajā periodā nav izmantota, pakalpojums tiek uzskatīts par sniegtu.
5.2. Lai vienotos par dāvanu kartē norādītā pakalpojuma sniegšanas datumu, tās turētajam jāsazinās ar pakalpojumu sniedzēju pa kartē norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, jānosauc dāvanu kartes numurs un jārezervē pakalpojums, kā arī jāierodas norunātajā laikā noteiktajā vietā, lai to saņemtu.
5.3. Dāvanu karti pret naudu nemaina. Par neizmantotu dāvanu karti nauda atdota netiek.


6. Maksāšanas veidi
6.1. Par dāvanu karti var maksāt caur Latvijas banku maksāšanas sistēmām (internetbankām)
6.2. Pēc pasūtījuma anketas aizpildīšanas nospiediet uz attiecīgās bankas saiti, un jūsu maksājumu informācijas sistēma novirzīs uz izvēlēto internetbanku. Informācija, kas nonāk internetbankas un Adoria.lv vidēs ir elektroniski parakstīta. Adoria nevar uzzināt Jūsu bankas konta informāciju, Adoria saņem informāciju tikai par to, vai maksājums ir veikts.


7. Konfidencialitāte
7.1. Caur tiešsaistes vidi iesniegtie personas dati ir konfidenciāla informācija, kas tiek apstrādāti atbilstoši personas datu likuma prasībām. Adoria neatklāj klienta personas datus trešajām personām bez Klienta piekrišanas.


8. Pušu tiesības un pienākumi, atteikums, atmaksa.
8.1. Pircējam ir tiesības:
8.1.1. atteikties no līguma, paziņojot Adoriai par to rakstiski septiņu darbadienu laikā kopš līguma noslēgšanas;
8.1.2. pieprasīt, lai pasūtītais pakalpojums tiktu sniegts atbilstoši un norunātajā laikā, izņemot līgumā atrunātajos gadījumos.
8.2. Pircējs apņemas pasūtot pakalpojumu, iesniegt visus prasītos datus.
8.3. Adoriai ir tiesības:
8.3.1. atteikties sniegt pakalpojumu, ja pircējs pasūtīšanas brīdī vai vēlāk ir iesniedzis nepareizus, neprecīzus, maldinošus datus vai arī nav iesniedzis visus prasītos datus.
8.4. Adoria apņemas:
8.4.1. punktā 8.1.1. paredzētajā gadījumā klientam atsakoties no līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā dzēst dāvanu kartes datus un atgriezt klientam par karti samaksāto naudas summu.
8.4.2. ievērot līguma 7. punktā noteikto par informācijas konfidencionalitāti.


9. Noteikumu izmaiņas
9.1. Adoria patur sev tiesības veikt izmaiņas prasībās un noteikumos, uz kuru pamata tiek pārdotas dāvanu kartes. Jūs apstiprināt un uz jums attiecas tie noteikumi, kas ir spēkā brīdī, kad iegādājaties dāvanu karti.


10. Pretenziju iesniegšanas kārtība
10.1. Ja jums ir pretenzijas attiecībā uz dāvanu kartes iegādi vai izmantošanu, tad lūdzu iesniedziet rakstisku sūdzību uz adresi adoria@adoria.lv.


11. Citi noteikumi
11.1. Strīdi, kas radušies starp klientu un Adoria attiecībā uz pakalpojumu iegādi vai pasūtīšanu, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, Klientam ir tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Strīdi, kā arī šajos noteikumos neiestrādātais tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Veselības un skaistuma centrs Adoria
SIA “ADORIA”
Reģ. Nr. 40003812070
Medicīniskās iestādes kods: 0100-00343

A/S Citadele Banka, kods: PARXLV22
Konts: LV15PARX0013111610003

A.Čaka iela 70-3, Rīga, LV-1011
+ 371 6315000, +371 26378620
epasts: adoria@adoria.lv
www.adoria.lv

Lasīt vairāk